Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Финансова информация за 2021 г.

ІII-то тримесечие

Отчет Неохим
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
 • Декларация
 • Справки по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014
 • Справки по чл.32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба 2

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
 • Декларация
 • Справки по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014
 • Справки по чл.32, ал.1, т.7 и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба 2

Годишни

Отчет Неохим
 • Заверен годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Форми на финансов отчет
 • Информация по Приложение 11
 • Декларация за корпоративно управление
 • Доклад и политика за прилагане на възнагражденията на членовете на СД на “Неохим” АД за 2020 г.
 • Нефинансова декларация
 • Декларация на одитора “АФА ООД”
 Консолидиран отчет
 • Заверен годишен консолидиран финансов отчет на Група “Неохим” за 2020 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен консолидиран доклад за дейността на Група “НЕОХИМ” за 2020 г.
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Форми на финансов отчет, одобрени от КФН
 • Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
 • Декларация за корпоративно управление
 • Нефинансова декларация
 • Декларация

Финансова информация за 2020 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2019 г.

ІII-то тримесечие
ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Годишни

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2021 г.

ОСА – 29.06.2021 г.

Извънредно ОСА – 23.11.2021г.

 

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

 

Общи събрания на акционерите през 2019 г.
Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.