Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/

Финансова информация за 2023 г.

ІІ-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

ІІI-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

ІV-ро тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Годишни

Отчет Неохим
Консолидиран отчет

Финансова информация за 2022 г.

Финансова информация за 2021 г.

Финансова информация за 2020 г.

Финансова информация за 2019 г.

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2023 г.

ОСА – 21.06.2023 г.

 1. Актуализирана покана за свикване на Общо събрание на акционерите
 2. Актуализирана декларация
 3. Актуализирано предложение
 4. Актуализиран образец на пълномощно-pdf
 5. Актуализиран образец на пълномощно-doc
 6. Актуално състояние – търговски регистър
 7. Уведомление
 8. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
 9. Протокол на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите
 10. Годишен доклад за дейността на „Неохим“ АД за 2022 г.
 11. Годишен доклад за дейността на ГРУПА Неохим за 2022 г.
 12. Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуалния финансов отчет за 2022 г.
 13. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет за 2022 г.
 14. Годишен индивидуален финансов отчет на “Неохим“АД за 2022 г.
 15. Доклад изпълнение на политиката на възнаграждения в „Неохим“ АД за 2022 г.
 16. Годишен консолидиран финансов отчет – ГРУПА Неохим за 2022 г.
 17. Предложение за разпределение на печалбата на „Неохим“АД за 2022 г.
 18. Предложение до Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение за 2022г. на членовете на Управителния и Надзорния съвет
 19. Препоръка на одитен комитет за избор на регистриран одитор за 2023 г.
 20. Доклад на директор „Връзки с инвеститорите“ за дейността му през 2022 г.
 21. Отчет на одитен комитет за дейността му през 2022 г.
 22. Документи и декларации на номинираните за членове на одитен комитет
 23. Правила за участие и гласуване чрез пълномощник и начин за уведомяване по електронен път за извършени упълномощавания
 24. Информация, относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред
 25. Образец на пълномощно-pdf
 26. Образец на пълномощно-doc
 27. Дневен ред

Общи събрания на акционерите през 2022 г.
Общи събрания на акционерите през 2021 г.

ОСА – 29.06.2021 г.

Извънредно ОСА – 23.11.2021г.

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

Общи събрания на акционерите през 2019 г.
Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.
Съобщения за 2023 г.

Съобщения за 2022 г.

Съобщения за 2021 г.