Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Финансова информация за 2019 г.

ІІ-ро тримесечие

Отчет Неохим
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

ІII-то тримесечие

Отчет Неохим
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Годишни

Отчет Неохим
 • Заверен годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Форми на финансов отчет
 • Информация по Приложение 11
 • Декларация за корпоративно управление
 • Доклад и политика за прилагане на възнагражденията на членовете на СД на „Неохим“ АД за 2019 г.
 • Нефинансова декларация
 • Декларация на одитора „АФА ООД“
 Консолидиран отчет
 • Заверен годишен консолидиран финансов отчет на Група „Неохим“ за 2019 г.
 • Одиторски доклад
 • Годишен консолидиран доклад за дейността на Група „НЕОХИМ“ за 2019 г.
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Форми на финансов отчет, одобрени от КФН
 • Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
 • Декларация за корпоративно управление
 • Нефинансова декларация

Финансова информация за 2018 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Годишни

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2019 г.

Материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД, свикано за 18.06.2019 г. :

 1. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
 2. Протокол на Съвета на директорите за Приемане на решение за свикване на редовно Общо годишно-отчетно събрание на акционерите на „Неохим“ АД
 3. Предложение на Съвета на директорите за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2018 г
 4. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Неохим“ АД за 2018 г., ведно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г. и Нефинансова декларация за 2018 г.
 5. Одиторски доклад за 2018 г.
 6. Годишен индивидуален финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г.
 7. Доклад на Съвета на директорите за прилагане на политиката на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.
 8. Годишен доклад за дейността на ГРУПА Неохим за 2018 г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2018 г. и Нефинансова декларация на ГРУПА Неохим за 2018 г.
 9. Одиторски доклад – ГРУПА Неохим за 2018 г.
 10. Годишен финансов отчет – ГРУПА Неохим за 2018 г.
 11. Материали и декларации по избор на член на СД, съгласно ТЗ и ЗППЦК
 12. Препоръка на одитен комитет за избор на регистриран одитор за 2019 г.
 13. Доклад на директор „Връзки с инвеститорите“ за дейността му през 2018 г.
 14. Доклад на одитен комитет за дейността му през 2018 г.
 15. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД и оценка по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – Договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор
 16. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД и оценка по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – Договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор.
 17. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД и оценка по смисъла на чл.114а, ал.1 и чл.114а, ал.5 от ЗППЦК относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – сделка за придобиване на активи между „Неохим” АД – Купувач и „Асенова Крепост” АД – Продавач по Рамков договор за продажба, с периодични доставки на полимерни опаковки
 18. Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
 19. Информация, относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред
 20. Образец на писмено пълномощно

Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.