Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Финансова информация за 2022 г.

І-во тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Информация съгл. Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН
 • Вътрешна информация

Финансова информация за 2021 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2020 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2019 г.

ІII-то тримесечие
ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

ІII-то тримесечие

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Годишни

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2022 г.

ОСА – 21.06.2022 г.

Материали по дневен ред на Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, свикано за 21.06.2022г.:

 

1.Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;

2. Препис – извлечение от Протокол №5/28.04.2022г. от Надзорен съвет за свикване на Общо събрание на акционерите;

3. Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.;

4. Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.;

5. Доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021 г.;

6. Доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.;

7. Годишен финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.;

8. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.;

9. Консолидиран годишен финансов отчет на Група „Неохим“ АД за 2021г.;

10. Предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределение на печалбата на „Неохим” АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/;

11. Нова Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД;

12. Предложен от Управителния съвет Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД;

13. Справки и декларации по Търговския закон и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа на кандидата за избор за член на Надзорен съвет на „Неохим“ АД;

14. Предложение за определяне за Първото тримесечие на 2022г. на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД;

15. Препоръка на одитен комитет за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за 2022г.;

16. Доклад на директор „Връзки с инвеститорите“ за дейността му през 2021г.;

17. Доклад на одитен комитет за дейността му през 2021г.;

18. Правила за участие и гласуване чрез пълномощник и начин за уведомяване на дружеството по електронен път за извършени упълномощавания;

19. Информация, относно включване на допълнителни въпроси в дневния ред;

20. Образец на писмено пълномощно (pdf);

20a. Образец на писмено пълномощно (word)

Общи събрания на акционерите през 2021 г.

ОСА – 29.06.2021 г.

Извънредно ОСА – 23.11.2021г.

 

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

 

Общи събрания на акционерите през 2019 г.
Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.
Съобщения за 2021 г.

Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице е публикувано и в сайта http://www.x3news.com/

Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице е публикувано и в сайта http://www.x3news.com/