Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/

Финансова информация за 2023 г.

Финансова информация за 2022 г.

Финансова информация за 2021 г.

Финансова информация за 2020 г.

Финансова информация за 2019 г.

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014

Финансова информация за 2018 г.

Финансова информация за 2017 г.

Финансова информация за 2016 г.

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2023 г.
Общи събрания на акционерите през 2022 г.
Общи събрания на акционерите през 2021 г.

ОСА – 29.06.2021 г.

Извънредно ОСА – 23.11.2021г.

Общи събрания на акционерите през 2020 г.

ОСА – 24.07.2020 г.

Извънредно ОСА – 30.09.2020 г.

Общи събрания на акционерите през 2019 г.
Общи събрания на акционерите през 2018 г.
Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.
Съобщения за 2024 г.

 • 27.03.2024г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява, че на 27.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и цех „Амониев нитрат“.

Прикачени файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г

 

 • 24.03.2024г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява, че на 23.03.2024г. е спрян аварийно цеха за производство на „Азотна киселина“. Поради технологичната обвързаност на цеховете е преустановено производството и на цех „Амониев нитрат“.

Прикачени файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г

 

 • 14.03.2024г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява, че на 14.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Амоняк“.

 

Прикачени файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г

 

 • 02.03. 2024г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява, че на 02.03.2024г. е възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и цех „Амониев нитрат“.

Прикачени файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

 

 • 08.02.2024г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
„Неохим“ АД уведомява, че на 08.02.2024г. „Неохим“ АД, в качеството си на „Възложител“ сключи с Антония Захариева Желязкова, като Изпълнител – консултант Договор за консултиране и правна помощ по проблеми в областта на ESG – политиките на предприятието и докладването на корпоративна информация за устойчивостта. Сключването на посочения договор е с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7, т.1 от ЗППЦК, тъй като физическото лице Станислав Захариев Желязков като член на Управителния съвет на „Неохим“ АД е роднина по съребрена линия от втора степен, което попада в обхвата на т. 13 от § 1 на ДР на ЗППЦК, дефинираща понятието „Свързани лица“ със страната по договора Антония Захариева Желязкова – като Консултант – Изпълнител.

Прикачени файлове:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Съобщения за 2023 г.

 • 29.12.2023г.  – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 27.12.2023г. относно спиране на цех „Амоняк“ около 22:00ч. на 26.12.2023г., около 22:00ч. на същия ден е преустановено изцяло приемането на природен газ.
Информацията е изискуема, съгласно Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2011г. (REMIT) относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и се оповестява и своевременно актуализира на Платформата IIP на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Прикачени файлове:
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

 

 • 27.12.2023г.  – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Във връзка с и в допълнение на Уведомление на „Неохим“ АД от 22.12.2023г. относно непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“, поради технологичната обвързаност на цеховете, около 22:00ч. на 26.12.2023г е спрян и цех „Амоняк“.

Прикачени файлове:
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

 

 • 22.12.2023г.- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от  Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява за настъпило непредвидено форсмажорно събитие – авариен стоп на цех „Азотна киселина“ в 9:42 часа на 22.12.2023г.
Поради технологичната обвързаност на цеховете, е преустановено производството и на цех „Амониев нитрат“ и на цех „Турбо-генераторна станция“.
Прикачени файлове:
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

 

 • 21.12.2023г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

С настоящото „Неохим“ АД уведомява, че на 21.12.2023 г. „Неохим“ АД, в качеството си на „Застрахован“, съответно Застраховащ сключи Застрахователни полици със Застрахователно акционерно дружество „Армеец”, ЕИК 121076907, в качеството му на Застраховател, за следните застраховки: Задължителна групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „Неохим“АД, Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на автомобили / пътни превозни средства, собственост на „Неохим” АД – 8 бр. полици за 8 бр. пътни превозни средства, Застраховки „Каско“ на автомобили, собственост на „Неохим” АД – 1 бр. полици за
1 бр. автомобили.
Сключването на посочените застраховки е с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7, т.3 от ЗППЦК, тъй като физическото лице Никола Пеев Мишев като представител на „Зърнени храни България” АД – член на Надзорния съвет на „Неохим“ АД е и физическо лице – представител и на член на надзорния съвет на „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.
За сключването на посочените застраховки е прието овластително решение по чл.114, ал.2 от ЗППЦК от Управителния съвет на „Неохим“ АД, обективирано в Протокол № 68 от 20.12.2023 г., представен на основание чл.116б, ал.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.2 от ЗППЦК в Комисията за финансов надзор.
Прикачени файлове:
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

 

 • 07.12.2023г. – УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

„Неохим“ АД уведомява, че считано от 31.12.2023г. ще започне спиране на производствените инсталации на цеховете, като към 02.01.2024г. цеховете в дружеството ще бъдат напълно спрени за извършване на задължителни периодични технически прегледи и изпитване на съоръжения, работещи под налягане (съоръжения с повишена опасност (СПО)).
По време на престоя на производствените инсталации ще бъдат извършвани и дейности по поддръжка и ремонт.
Готовност за възобновяване на производствената дейност на инсталацията за производство на амониев нитрат възнамеряваме да има към края на месец февруари 2024г.
Прикачени файлове:
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент № 596 / 2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г.

Съобщения за 2022 г.

Съобщения за 2021 г.