Връзки с инвеститорите

Информационна агенция: http://www.x3news.com/ 

Финансова информация за 2017 г.

ІV-то тримесечие

Отчет Неохим
Консолидиран отчет
 • Финансов отчет
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Междинен доклад за дейността
 • Вътрешна информация
 • Допълнителна информация
 • Вътрешна информация-Регламент 596-2014-Отчет-30.09.2016

Годишни

Отчет Неохим
 • Заверен годишен финансов отчет
 • Одиторски доклад
 • Годишен доклад за дейността
 • Счетоводна политика и обяснителни бележки
 • Форми на финансов отчет
 • Информация по Приложение 11
 • Програма за корпоративно управление
 • Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Неохим“ АД за 2016 г.
 Консолидиран отчет
  • Заверен годишен консолидиран финансов отчет на Група „Неохим“ за 2016 г.
  • Одиторски доклад
  • Годишен консолидиран доклад за дейността на Група „НЕОХИМ“ за 2016 г.
  • Счетоводна политика и обяснителни бележки
  • Форми на финансов отчет, одобрени от КФН

Финансова информация за 2016 г.

Годишни

Финансова информация за 2015 г.

Финансова информация за 2014 г.

Финансова информация за 2013 г.

Финансова информация за 2012 г.

Финансова информация за 2011 г.

Финансова информация за 2010 г.

Финансова информация за 2009 г.

Финансова информация за 2008 г.

Финансова информация за 2007 г.

Финансова информация за 2006 г.

Финансова информация за 2005 г.

Общи събрания на акционерите през 2017 г.
Общи събрания на акционерите през 2016 г.
Общи събрания на акционерите през 2015 г.

ОСА – 23.06.2015г.

Извънредно ОСА – 30.01.2015 г.

Общи събрания на акционерите през 2014 г.

Извънредно ОСА – 17.09.2014 г.
ОСА – 20.06.2014 г.

Общи събрания на акционерите през 2013 г.

ОСА – 14.06.2013 г.
Извънредно ОСА – 29.07.2013 г.

Общи събрания на акционерите през 2012 г.
Общи събрания на акционерите през 2011 г.
Общи събрания на акционерите през 2010 г.
Общи събрания на акционерите през 2009 г.