ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В „НЕОХИМ“ АД

 

„Неохим“ АД е дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 836144932, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“. В „Неохим“ АД има назначено длъжностно лице по защита на данните. Телефон  за връзка: 0391 65 501.

„Неохим“ АД обработва лични данни във връзка с изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения на работници и служители на дружеството, работници и служители на външни фирми, с които дружеството има сключени договори, клиенти и доставчици.

За работниците и служителите на дружеството обработката на личните им  данни се извършва:

–  за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

–  за изпълнение на задължения на „Неохим“ АД, произтичащи по силата на закон или друг нормативен акт

–  след съгласие от страна на работниците и служителите на дружеството

–  с оглед легитимен интерес на „Неохим“ АД

„Неохим“ АД обработва следните данни на работниците и служителите си:

обикновени данни:  трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, настоящ адрес, телефонни номера, банкови сметки, информация за завършено образование, трудова дейност, информация за допълнителни квалификации.

чувствителни данни: данни от медицинско свидетелството, данни от експертни решения на ТЕЛК, болнични листи, синдикална принадлежност, видеонаблюдение, данни свързани със здравословното състояние обработвани от СТМ

Личните данни на работниците и служителите се съхраняват съгласно действащото законодателство:- ведомости за заплати – 50 г.

Личните данни на служителите се предоставят от „Неохим“ АД на държавни органи, в т. ч. на НАП, НОИ, НЗОК, инспекция по труда и др; ЧСИ – в кръга на тяхната компетентност, както на трети лица – в случаите, когато това се изисква по силата на закон или друг нормативен акт.

За клиенти и доставчици обработката на личните им данни се извършва:

–  за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

–  за изпълнение на задължения на „Неохим“ АД, произтичащи по силата на закон или друг нормативен акт

–  след съгласие от страна клиенти и доставчици

–  с оглед легитимен интерес на „Неохим“ АД

За осигуряване на адекватна защита на  данните на дружеството и своите служители ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка и съхранение на лични данни може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране.

„Неохим“ АД обработва следните данни на клиенти и доставчици:

Данни за идентификация: – трите имена, ЕГН, № на лична карта

Личните данни на клиенти и доставчици се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции /5 години/, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания предвидени в действащото законодателство /5 години /. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

На територията на дружеството се извършва видеонаблюдение с цел спазване на трудовата дисциплина, подобряване производителността на труда и предотвратяване на загуба на интелектуална и материална собственост, наблюдение на производствения процес и оборудването и защита на живота и здравето на работниците и служителите или на други лица. Вида на инсталираните камери са : цифрова (IP) и аналогова, с режим на работа: day/night – 24 часа. Събират се чувствителни лични данни – физическа идентичност: видеообраз. Данните се предоставят на лица и държавни органи, когато е предвидено в нормативен акт, на други юридически лица при рекламации. Предприетите организационни и технически мерки за защита са съгласно действащото законодателство. Записите от видеонаблюдението се съхраняват не повече от два месеца, след изтичане на срока се унищожават автоматично.

Права на субектите на данни във връзка с обработването на личните им данни:

Право на информация:

          –  субектите на данни имат право на информация за това дали отнасящите се за тях данни се обработват, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват

          – субектите на данни имат право на съобщение в разбираема, форма съдържащо личните им данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник

Право на корекция:

В случай, че „Неохим“ АД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на данни имат право, по всяко време да поискат от „Неохим“ АД:

–  да заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването, на които не отговаря на изисканията на закона

–  да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, блокиране или коригиране, с изключение на случаите, когато това

е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия

Право на възражение:

По всяко време субектите на данни имат право да:

–  възразят срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно личните данни на физическото лице не могат да бъдат повече обработваните

Право на ограничаване на обработването:

Субектите на данни имат право да поискат ограничаване на обработването на личните им данни, ако:

–  оспорват верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им

–  сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

Право на преносимост на данните:

– субектите на данни могат да поискат от „Неохим“ АД да им предостави личните данни, които са предоставили, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработването се извършва автоматично

Право на жалба:

       –  В случай, че субектите на данни смятат, че „Неохим“ АД нарушава приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

При непредставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени законови изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труда, Закон за данък на доходите на физическите лица и др.

версия 2

Декларация/съгласие

Политика за защита на личните данни

Инструкция за мерките за защита на личните данни в Неохим АД – Димитровград.

Бланки за упражняване правата на субекта на лични данни