Бланки за упражняване правата на субекта на лични данни

Декларация за поверителност

Декларация оттегляне на съгласие

Потвърждение относно обработването на лични данни

Уведомление до Комисия защита лични данни, за нарушение сигурността на личните данни

Уведомление до субекта на лични данни за коригиране/изтриване, ограничаване обработката на лични данни

Уведомление до субекта за обработване на лични данни, които не са предоставени от Вас

Уведомление до субекта за нарушаване сигурността на личните данни

Уведомление до получателите на лични данни за коригиране/изтриване, ограничаване обработката на лични данни

Заявление от субекта на лични данни за прехвърляне на лични данни

Заявление от субекта на лични данни за ограничаване обработването на лични данни

Заявление от субекта на лични данни за достъп до обработваните ми лични данни

Заявление от субекта на лични данни, кои лични данни да му бъдат изтрити

Заявление от субекта на лични данни, за каква цел се обработват лични данни

Заявление от субекта на лични данни, за корекция на лични данни

Заявление от субекта на лични данни, за предоставяне в широко използван и пригоден за машинно четене формат на личните ми данни