Новини

Българска торова индустрия ще има, казва изпълнителният директор на „Неохим“ АД – Димитровград Стефан Димитров

Posted by Modify account in Новини

  Българска торова индустрия ще има. Тази увереност изразява в интервю за БТА изпълнителният директор на торовия завод в Димитровград „Неохим“. Въпреки че сме малка държава, ние сме силна аграрна страна. А „храната“ на растенията е амониевият нитрат, продуктът на химическия завод. Димитров признава, че…

Нова корпоративна система на управление въведе „Неохим“ АД

Posted by admin in Новини

    Стефан Димитров и Мирослав Димитров са новите изпълнителни директори на „Неохим“ АД.   Икономистът Стефан Димитров и инженерът Мирослав Димитров вече ще представляват торовия завод в качеството си на изпълнителни директори. Преди да бъдат избрани и овластени да представляват дружеството, Стефан Димитров бе…

Център за работа с клиенти, относно дейността „търговия с природен газ“

Posted by admin in Новини

„Неохим“ АД притежава Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за срок от 10 (десет) години, издадена с Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. от Комисията на енергийно и водно регулиране. Във връзка с горецитираното се създаде Център…

Капацитет на потребление на природен газ от Неохим АД

Posted by Modify account in Новини

„Неохим“ АД е един от най-големите консуматори на природен газ в България. Капацитетните възможности за потребление са около 6,1  TWh на година.  В зависимост от степента на натоварване на производствените мощности, дружеството обичайно консумира около от  2,4 до 3,6 TWh годишно.  

„Неохим“ АД реализира още два проектa за повече от 2.6 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД – Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията на „Неохим“ АД“. Проектът е изготвен още преди няколко години и стойността му…

„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв.

Posted by admin in Новини

Инвестиции за над 7 млн. лева стартира „Неохим“ АД – Димитровград тази година. По-голямата част от тях са предвидени за изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху 10 000 квадратни метра площ. Предвижда се…

На 28.06.2019 г. приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация”

Posted by Diana Ivanova in Новини

Общата стойност на разходите по проекта бе 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз. Целта на проекта бе повишаване знанията и уменията на заети лица в „Неохим” чрез придобиване…

Първата група обучаеми по проекта в „Неохим” получи удостоверенията си

Posted by Diana Ivanova in Новини

На 10 август 2018 г. 14 заети в компанията лица получиха днес удостоверенията си за професионална квалификация по част от професията „Химик – оператор” в рамките на проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация” по…

На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 / “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград ОБЯВЯВА на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект : „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“

Posted by admin in Новини

    На основание чл. 4,ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 /   “ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград   ОБЯВЯВА   на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект :   „Изграждане на покрита…