ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 13
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
ЗА НАПИТКИ

Обща информация:

Химическа формула: CO2
Молекулно тегло: 44.01
Външен вид: безцветна лесноподвижна течност
Употреба: Производство на газирани напитки. Производство на химични продукти. Опаковъчен газ за храни. Еталонен газ. Промотор на растежа на растения. Противопожарни нужди и пожарогасители. Разтворител на много органични съединения. Охладител в хранителната промишленост. Защитна среда при заваряване. Инертен  газ.
CAS-№: 124 – 38 – 9
EО-№: 204 – 696 – 9
Неохим АД код: 17 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Въглероден диоксид, % v/v 99.97 мин. 99.95
Водни пари при налягане 101,3 х 10-3 MPa и температура 200С,  g/m3 0.0365 макс. 0.0365
Кислород, ppm v/v 20 макс. 30
Киселинност по тест отговаря да отговаря на теста
Въглероден оксид, ppm v/v 2 макс. 10
Амоняк, ppm v/v 0.25 макс. 2.5
Азотни оксиди, ppm v/v 0.0 макс. 5
Фосфин, ppm v/v 0.0 макс. 0.3
Ацеталдехид, ppm v/v 0.1 макс. 0.2
Винил хлорид, ppm v/v 0.0 макс. 0.5
Водород, ppm v/v 15 макс. 20
Азот, ppm v/v 100 макс.120
Нелетлив остатък, ppm v/v 7 макс.10
Нелетлив органичeн остатъk, ppm v/v 2 макс. 5
Летливи въглеводороди (като СН4), ppm v/v 3 макс. 30
Летливи не метанови въглеводороди, ppm v/v 3 макс. 20
Ароматни въглеводороди, ppb v/v 10 макс. 20
Масло по камфоров тест отговаря да отговаря на теста
Мирис и цвят при сетивен тест отговаря да отговаря на теста
Общо съдържание на сяра, ppm v/v 0.05 макс. 0.1
Серен диоксид, ppm v/v 0.5 макс. 1
Външен вид по тест отговаря да отговаря на теста

Опаковка: автоцистерни, стоманени бутилки за кислород, опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 266