ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 15
Дата на последната ревизия: 30.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
ЗА НАПИТКИ

Обща информация:

Химична формула: CO2
Молекулно тегло: 44.01
CAS №: 124 – 38 – 9
EО №: 204 – 696 – 9
Неохим АД код: 17-01
Външен вид: безцветна лесноподвижна течност
Употреба: производство на газирани напитки; производство на химични продукти; опаковъчен газ за храни; еталонен газ; промотор на растежа на растения; противопожарни нужди и пожарогасители; разтворител на много органични съединения; охладител в хранителната промишленост; защитна  среда  при заваряване; инертен  газ.

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Въглероден диоксид (CO2), % v/v 99.97 мин. 99.95
Водни пари при налягане 101.3 х 10-3 MPa и температура 200С,  g/m3 0.0365 макс. 0.0365
Кислород (O2), ppm v/v 20 макс. 30
Киселинност по тест отговаря да отговаря на теста
Въглероден оксид (CO2), ppm v/v 2 макс. 10
Амоняк (NH3), ppm v/v 0.25 макс. 2.5
Азотни оксиди (NOx), ppm v/v 0.0 макс. 5
Фосфин (PH3), ppm v/v 0.0 макс. 0.3
Ацеталдехид (C2H4O), ppm v/v 0.1 макс. 0.2
Винил хлорид (C2H3Cl), ppm v/v 0.0 макс. 0.5
Водород (H2), ppm v/v 15 макс. 20
Азот (N2), ppm v/v 100 макс.120
Нелетлив остатък, ppm v/v 7 макс.10
Нелетлив органичeн остатъk, ppm v/v 2 макс. 5
Летливи въглеводороди (като СН4), ppm v/v 3 макс. 30
Летливи не метанови въглеводороди, ppm v/v 3 макс. 20
Ароматни въглеводороди, ppb v/v 10 макс. 20
Масло по камфоров тест отговаря да отговаря на теста
Мирис и цвят при сетивен тест отговаря да отговаря на теста
Общо съдържание на сяра (S), ppm v/v 0.05 макс. 0.1
Серен диоксид (SO2), ppm v/v 0.5 макс. 1
Външен вид по тест отговаря да отговаря на теста

Опаковка: автоцистерни, стоманени бутилки за кислород, опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252