ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 17
Дата на последната ревизия: 18.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
БЕЗ АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА

Обща информация:

Химична формула: NH4HCO3
Молекулно тегло: 79.06
Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амонякРазтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол.
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преопаковане на смеси, суровина в химичния синтез
CAS №: 1066 – 33 – 7
EО №: 213 – 911 – 5
Неохим АД код: 12 – 01
Е 503 (ii)

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев бикарбонат (NH4HCO3),%      99.7  мин. 99.4
Съдържание на амоняк (NH3), % 21.4-21.5 мин. 21.4
Съдържание на нелетлив остатък % 0.00 макс. 0.05
Съдържание на съединения на сяра (като сулфат (SO4)), mg/kg отговаря макс. 30
Съдържание на олово (Pb) mg/kg отговаря макс. 2
Съдържание на хлориди, mg/kg отговаря макс. 30
Съдържание на желязо (Fe), mg/kg отговаря макс. 5
Съдържание на арсен (As), mg/kg отговаря макс. 3
Съдържание на живак (Hg) , mg/kg отговаря макс. 1
Съдържание на сума от етилов оксид + 2-хлоро-етанол /етилов оксид +0,55*2 – хлоро-етанол/, изразена като етиленов оксид, mg/kg отговаря макс. 0.1
рН на 5 % воден разтвор 7.7 от 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l прибл. 900

Опаковка:

  • eднопластови торби (полиетилен -LDPE) с маса на продукта 25 кг.
Дата на издаване: 10.12.1999
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252