Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015
Рег. № BG 002771

През декември 2022 г. се проведе ресертификационен одит на Система за управление на качеството в „Неохим” АД в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015.

Системата за управление е с обхват ,,Производство и търговия на минерални торове и неорганични химически продукти“.

Издаден сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, с валидност до 12.02.2026 г. от Bureau Veritas под акредитация на UKAS.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по качество ориентирана към:

– определяне на рисковете и възможностите за постигане на набелязаните цели;

– определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

– повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;

– вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.

“Неохим” АД непрекъснато следи информацията, свързана с възприемането от клиента на степента, до която са удовлетворени неговите изисквания.