Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015
Рег. № BG 16/93096

SGS проведе през януари 2017 г одит за ресеритифициране Системата за управление на качеството в „Неохим АД и преминаване  към съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015.

Системата за управление е с обхват “Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти”.

SGS  издаде сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, под акредитация на ИА „БСА –Орган за сертификация на системи”.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по качеството ориентирана към :

  • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;
  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;
  • повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;
  • вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.

Контролът за функциониране на системата за управление на качеството включва периодични вътрешни одити от обучени вътрешни одитори. Констатираните резултати се обсъждат ежегодно на Прегледа от ръководството.

Сертифициращата организация SGS провежда контролен одит на сертифицираната система.

“Неохим” АД непрекъснато следи информацията, свързана с възприемането от клиента на степента, до която са удовлетворени неговите изисквания.

Ако сте наш клиент или използвате наши продукти, моля попълнете “Анкетна карта за удовлетвореност на клиента”. Предварително Ви благодарим.