Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015
BG 16/93096

През януари 2020г се проведе ресертификационен одит на Система за управление на качеството в „Неохим АД в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015.

Системата за управление е с обхват ,,Производство и търговия на минерални торове и неорганични химически продукти“.

Издаден сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, с валидност до 12.02.2023г. от SGS под акредитация на ИА „БСА. Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по качество ориентирана към:

  • определяне на рисковете и възможностите за постигане на набелязаните цели;
  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;
  • повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство;
  • вземане под внимание за обратната връзка от всички заинтересовани страни, а не само от клиентите.

“Неохим” АД непрекъснато следи информацията, свързана с възприемането от клиента на степента, до която са удовлетворени неговите изисквания.