Политика за стопанисване на продукта

Основната дейност на “Неохим” АД е производство и търговия с минерални торове. Дружеството е водещ производител с утвърдени позиции, както на българския, така и на международния пазар.

Висшето ръководство определя като свой основен приоритет развитието на икономически стабилно предприятие, загрижено за състоянието на околната среда, здравето, безопасността и сигурността, свързани с целия жизнен цикъл на торовете, които произвежда и продава на своите клиенти.

“Неохим” АД декларира своя ангажимент, че няма предумишлено да създаде или продаде продукт, който не може да се произвежда или използва безопасно при прилагането на подходящи практики за производство и употреба. В подкрепа на тази своя политика ще осъществява и прилага по отговорен и етичен начин програмата за стопанисването на продукта, като се ангажира да:

  • въвежда по време на развитието и производството на своите продукти и процеси индустриални стандарти и гарантира съответствие с приложимите нормативни изисквания, като в същото време продуктите отговарят или надхвърлят очакванията за тях;
  • извършва периодичен преглед на рисковете свързани с продуктите и определя дали е необходима допълнителна оценка, за да се увери, че са предприети всички разумни стъпки, за да бъдат сведени до минимум потенциалните въздействия и управление на остатъчния риск по задоволителен начин;
  • осигурява знания за въздействието на продуктите си върху околната среда, здравето, безопасността и сигурността, както и предоставя информация за целия жизнен цикъл на продукта на заинтересованите страни;
    анализира и подобрява своите практики, процеси и продукти, за да намали риска и влияние от тях, за да защити човешкото здраве и околна среда от продуктите си;
  • насърчава откритата комуникация с всички заинтересовани страни и работи с тях за създаване на правила и практики, които спомагат за изпълнението на настоящия ангажимент.

По този начин “Неохим” АД ще съсредоточи усилията си към реалните възможности да работи в съответствие с принципите, че продуктите му се произвеждат, манипулират, съхраняват, разпространяват и използват по безопасен начин, по отношение на хора, имущество и околна среда. Тази политика е разгласена на целия персонал, работещ под ръководството на организацията, и е на разположение на заинтересованите страни. Тя ще бъде обект на непрекъснато подобряване и ще се прилага съвместно с политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и с политиката за предотвратяване на големи аварии в “Неохим”.

Главен Изпълнителен Директор
/Д. Димитров/
13.03.2009 г.