За Неохим

История

“Неохим” АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат.

В периода 1992-1993 г. се спират инсталациите за производство на сярна и фосфорна киселина, фосфорни торове, анилин и нитробензол.

Местонахождение

Акционерно дружество “Неохим” е регистрирано в Хасковски окръжен съд със седалище в Димитровград. Заводската инфракструктура е разпределена върху две площадки с обща площ 2300 декара, разположени на двата бряга на река Марица, извън чертите на града. Отстои на 200 км югоизточно от София, в район с добре развит ж. п. възел и в близост до общоевропейските транспортни коридори № IV, IX и X.

Предмет на дейност

Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Структура и персонал

„Неохим“ е акционерно дружество с двустепенна структура на управление,ръководено от Управителен съвет и Надзорен съвет.

Организационно-изпълнителната дейност е съсредоточена в дирекции, като всяка се ръководи от директор, пряко подчинен на Изпълнителен директор.

Персоналът на фирмата наброява 750 души.

Структура на производствените мощности

Структурно производствените мощности са групирани в:

 • Азотно торов комплекс
 • Органично проиводство
 • Отдел механо поддръжка и производство на резевни части
 • Ж. П. гара
 • Инфраструктура
 • Капацитети

Експлоатираните инсталации за основните продукти позволяват да бъдат произвеждани:

 • Амоняк 450 000 т/год
 • Азотна киселина 380 000 т/год
 • Амониев нитрат 710 000 т/год
 • Формалин 30 000 т/год
 • Карбамид-формалдехидни смоли 20 800 т/год
 • Амониев бикарбонат 6 000 т/год

“Неохим” АД е единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, амониев бикарбонат, райски газ и др.

Пазари

Продуктите на “Неохим” АД намират добър прием в България и на международните пазари. Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от Румъния, Унгария, Турция, Италия, Мароко и др.

От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ.

Пазарните предимства на “Неохим” АД са:

 • използване на отлични производствени технологии и модерно оборудване;
 • предлагане на висококачествена продукция;
 • създадени стабилни позиции на международните пазари в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ.
 • добре развита дистрибуторска мрежа и складови бази на българския пазар;
 • добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.