УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК за сделка с участие на заинтересовано лице.

Posted by Modify account in Новини 08 февр. 2024

„Неохим“ АД уведомява, че на 08.02.2024г. „Неохим“ АД, в качеството си на „Възложител“ сключи с Антония Захариева Желязкова, като Изпълнител – консултант Договор за консултиране и правна помощ по проблеми в областта на ESG – политиките на предприятието и докладването на корпоративна информация за устойчивостта. Сключването на посочения договор е с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7, т.1 от ЗППЦК, тъй като физическото лице Станислав Захариев Желязков като член на Управителния съвет на „Неохим“ АД е роднина по съребрена линия от втора степен, което попада в обхвата на т. 13 от § 1 на ДР на ЗППЦК, дефинираща понятието „Свързани лица“ със страната по договора Антония Захариева Желязкова – като Консултант – Изпълнител.

Вижте уведомлението тук

Post a comment