В „НЕОХИМ“ АД стартира проект „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”, финансиран от ОПРЧР

В „НЕОХИМ“ АД стартира проект „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”, финансиран от ОПРЧР

Posted by Prototype Studio in Новини 18 февр. 2013

На 31.01.2013 г. „Неохим” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”попроцедура: BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общата стойност на разходите по проекта е 50 672,40 лева, от които 35 470,68 лева представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз,а собственото финасиране от страна на «НЕОХИМ» АД е в размер на 15 201,72 лева.

В рамките на предвидените по проекта 12 месеца в предприятието ще бъдат обучени 120 работници и служители, както следва:

  • 20 служители ще бъдат обучени по част от професия по II-ра квалификационна степен 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност: 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” за машинист на мостови и козлови кран до 40 тона;

 

  • 10 служителище бъдат обучени по част от професия по I-ва квалификационна степен521110 „Шлосер”,  специалност: 5211101 „Шлосерство”;

 

  • 10 служителище бъдат обучени по професия поI-ва квалификационна степен 521090 „Заварчик”, специалност: 5210901 „Заваряване” – за заварчик на ъглови шевове по следните 2 метода:

– Ръчно електродъгово заваряване – Модули на обучение Е1 и Е2;

– Електродъгово заваряване в защитна газова среда от СО2 – МАГ – Модули на обучение М1 и М2;

  • 10 служителище бъдат обучени по професия по I-ва квалификационна степен 522060 „Огняр” по специалност: 5220601 „Огнярство” за машинист на котли високо налягане;

 

  • 10 служителище бъдат обучени по част от професия по II-ра квалификационна степен525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника“по специалност: 5250601 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” с придобиване на правоспособност заводач на електрокари и мотокари;

 

  • 60 служителище бъдат обучени по ключова компетентност 5: „Развитие на знанията и уменията на наставници за учене, обучение и мотивиране на работници и служители”’.

 

Посредством изпълнението на заложените в проекта дейности ще бъдат постигнати следните цели:

  1. Подобряване на професионалните компетенции на работниците и служителите в дружеството;
  2. Придобиване на професионална квалификация и преквалификация;
  3. Развиване на настоящите професионални качества на служителите чрез обучения по ключови компетентности;

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. „Неохим” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Sorry, the comment form is closed at this time.