Първата група обучаеми по проекта в „Неохим” получи удостоверенията си

Първата група обучаеми по проекта в „Неохим” получи удостоверенията си

Posted by Diana Ivanova in Новини 14 авг. 2018

На 10 август 2018 г. 14 заети в компанията лица получиха днес удостоверенията си за професионална квалификация по част от професията „Химик – оператор” в рамките на проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в “НЕОХИМ” АД чрез придобиване на професионална квалификация” по процедура „Обучение на заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансиран с общо 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС. Това бе първата от трите групи, която успешно завърши обучителния период по придобиване на професионална квалификация по част от професията „Химик-оператор” по специалността „Технология на неорганичните вещества”. Обучителния период продължи 300 учебни часа в рамките на три месеца. Успешно завършилите обучаеми получиха своите удостоверения от г-жа Христина Тодорова, представител на обучаващата организация „Център за управление и професионално обучение” ЕАД – София.

В момента тече вторият курс за придобиване на квалификация по част от професията „Химик – технолог” по проекта, финансиран изцяло финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а общо в проекта ще бъдат обхванати 119 от работещите в компанията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз            www.eufunds.bg

Post a comment