ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 14
Дата на последната ревизия: 26.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

NPK 15:15:15
НЕОМУЛТИФЕРТ®

Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи

Обща информация:

Вид тор: смесен тор

Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси

Неохим АД код: 35 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на общ азот (N), %

в т. ч.:       – амонячен азот, %

– нитратен азот, %

15

9.2

5.8

15±2

9.2±2

5.8±1.4

Съдържание на общ фосфорен пентаоксид (Р2О5), %

в т.ч. – водоразтворим Р2О5, %

-разтворим в неутрален амониев цитрат Р2О5, %

15

13.8

14.3

15±2

13.8±2

14.3±2

Съдържание на водоразтворим калиев оксид (K2O),% 15 15±2
Съдържание на общ калциев оксид (CaO), % 6.4 4.4  ÷ 10.4
Съдържание на общ азот (N), фосфорен пентаоксид (P2O5) и калиев оксид (K2O), % 45 45±1.9
Съдържание на мед (Cu), mg/kg 0.1 макс. 600
Съдържание на цинк (Zn), mg/kg 0.4 макс. 1500
Съдържание на кадмий (Cd), mg/kg <0.1 макс. 60
Съдържание на хром (Cr (VI)), mg/kg <0.1 макс. 2
Съдържание на живак (Hg), mg/kg <0.01 макс. 1
Съдържание на никел (Ni), mg/kg <0.1 макс. 100
Съдържание на олово (Pb), mg/kg <0.1 макс. 120
Съдържание на арсен (As), mg/kg <0.01 макс. 40
Зърнометричен състав:

– гранули с размери 1mm-5mm,%

 

95

 

76 ÷ 100

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 25 kg ; 50 kg
  • биг-бегс с маса на продукта 500 kg ;1000 kg ;
Дата на издаване: 01.02.2007
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252