ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 11
Дата на последната ревизия: 30.05.2023
Версия за печат (PDF)

ВОДА,
ОБЕЗСОЛЕНА

Обща информация:

Химична формула: H2О
Молекулно тегло: 18.02
CAS №: 7732 – 18 – 5
EО №: 231 – 791 – 2
Неохим АД код: 16 – 01
Външен вид: бистра прозрачна течност
Употреба: формулиране на смеси, лабораторни анализи и др.

Спецификация

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

рН при 25 0С,

6.5

от 5 до 7.5

Специфична електропроводимост при 25 0С, mS/m

0.1

макс. 0.5

Перманганатна окисляемост, mg/dm3 кислород

0.5

макс. 0.7

Сух остатък след изпаряване при 110 0С mg/kg

1.5

макс. 2

Опаковка: опаковка на клиента

Дата на издаване: 24.09.2003
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252