ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 16
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

НЕОФЕРТ®
АМОНИЕВ НИТРАT
ЕO ТОР

Обща информация:

основна съставка
Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло: 80.04
CAS-№: 6484 – 52 – 2
EО-№: 229 – 347 – 8
Външен вид: гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси
Неохим АД код: 13 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %в т. ч.:

– амонячен, %

– нитратен, %

34.4

17.0

17.4

мин. 34.4

мин. 17.0

мин. 17.4

Влага, % 0.2-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl/,  % 0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:- частици с размери под 1mm , %- частици с размери под 0.5 mm, % макс. 5

макс. 3

Неорганични добавки, %-          изчислено като магнезиев окис 0.3-0.5 макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

Опаковка:

  • бигбегси с маса на продукта 500 кг.;  600 кг. и 1000 кг.
  • слингбегси с маса на продукта: 1000 kg (50 kg.торби) ; 1000 kg (25 kg.торби); 1500 kg (50
    kg.торби) ;
  • слингове
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252