ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 18
Дата на последната ревизия: 23.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

НЕОФЕРТ®
АМОНИЕВ НИТРАT
Еднокомпонентен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с
високо съдържание на азот

Обща информация:

основна съставка
Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло: 80.04
CAS-№: 6484 – 52 – 2
EО-№: 229 – 347 – 8
Външен вид: гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси
Неохим АД код: 13 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат, % 97.1  97 ± 3
Съдържание на общ азот, %

в т. ч.: – амонячен азот, %

– нитратен азот, %

34.4

17.0

17.4

34.4 ±2

17.0 ±2

17.4 ±2

Влага, % 0.3-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като въглерод (С), % 0.08 макс. 0.2
Mаслопоглъщаемост, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20оС (10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор (като Cl), mg/kg 50 макс. 200
Съдържание на мед (Cu), mg/kg 0.1 макс. 10
Съдържание на цинк (Zn), mg/kg 0.4 макс. 1500
Съдържание на кадмий (Cd), mg/kg <0.1 макс. 3
Съдържание на хром (Cr (VI)), mg/kg <0.1 макс. 2
Съдържание на живак (Hg), mg/kg <0.01 макс. 1
Съдържание на никел (Ni), mg/kg <0.1 макс. 100
Съдържание на олово (Pb), mg/kg <0.1 макс. 120
Съдържание на арсен (As), mg/kg <0.01 макс. 40
Сипкавост, % 100 100
Зърнометричен състав:

– гранули с размери 1mm-4mm,%

– гранули с размери под 1mm, %

– гранули с размери под 0.5 mm, %

 

97-99

1-3

< 1

 

90 ± 10

макс. 5

макс. 3

Неорганични добавки, %

-изчислено като магнезиев оксид

 

0.3-0.5

 

макс. 0.5

Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря да отговаря на теста

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта                       25 kg; 50 kg
  • биг-бегси с маса на продукта 500 кг.;  600 кг. и 1000 кг.
  • слинг-бегси с маса на продукта: 1000 kg (50 kg.торби) ; 1000 kg (25 kg.торби); 1500 kg (50
    kg.торби) ;
  • слингове
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252