ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 19
Дата на последната ревизия: 18.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
С АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА

смес: амониев хидроген карбонат Е 503(ii) с антисбиваща добавка
магнезиев хидрокси карбонат Е 504 (ii)

Обща информация:

Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амоняк

Разтворимост: Свободно разтворим във вода. Неразтворим в етанол
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преопаковане на смеси, суровина в химичния синтез

Неохим АД код: 12 – 02

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев бикарбонат (NH4HCO3), % 99.3-99.4 мин. 99.0
Съдържание на амоняк NH3, % 21.3-21.4 мин. 21.3
Съдържание на нелетлив остатък (с изключение на антисбиващата добавка), % 0.02 макс. 0.05
Съдържание на антисбиваща добавка, % 0.4 макс. 0.5
Съдържание на съединения на сяра  (като сулфат (SO4)), mg/kg отговаря макс. 30
Съдържание на олово (Pb), mg/kg отговаря макс. 2
Съдържание на хлориди, mg/kg отговаря макс. 30
Съдържание на желязо (Fe), mg/kg отговаря макс. 5
Съдържание на арсен (As), mg/kg отговаря макс. 3
Съдържание на живак (Hg) , mg/kg  отговаря макс. 1
Съдържание на сума от етиленов оксид + 2- хлоро-етанол / етиленов оксид + 0.55*2 -хлоро-етанол/, изразена като етиленов оксид, mg/kg  отговаря макс. 0.1
рН на 5 % воден разтвор 7.7 От 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l прибл. 900

Опаковка:

  • eднопластови торби (полиетилен – LDPE) с маса на продукта 25 кг.
Дата на издаване: 10.12.1999
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252