ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 23.05.2023
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

АЗОТНА КИСЕЛИНА
ТЕХНИЧЕСКА

Обща информация:

Химична формула: HNO3
Молекулно тегло: 63.01
Външен вид: прозрачна, бледожълта течност
Употреба: Формулиране на смеси (торове, миещи и почистващи продукти, обработка на повърхности); междинен продукт; реактивно спомагателно средство (почистващ агент, pH-регулатор, регенерация на йонообменни смоли); широкоразпространена употреба (торове, почистващ агент, обработка на метали); потребителска употреба (лакове, миещи и почистващи продукти); формулиране на смеси, производство на химични продукти, обработка на метални повърхности и др.
CAS №: 7697 – 37 – 2
EО №: 231 – 714 – 2
Неохим АД код: 11 – 01

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на азотна киселина HNO3, %

57 – 62

мин. 55.0

Остатък след накаляване, %

0.02

макс.0.04

Утайка

отсъства

не се допуска

Опаковка:

. Опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252