ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите:13
Дата на последната ревизия: 23.05.2023
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АЗОТ ГАЗООБРАЗЕН
ТЕХНИЧЕСКИ

Обща информация:

Химична формула: N2
Молекулно тегло: 28.01
Външен вид: безцветен негорлив газ
Употреба: Tермична обработка на метали и сплави; защитна среда при заваряване; инертна среда за прехвърляне на запалими течности под налягане; продухване и инертизация.
CAS №: 7727 – 37 – 9
EО №: 231 – 783 – 9
Неохим АД код: 10 – 01

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на азот (N2), об. %

99.98

мин. 99.5

Съдържание на водни пари в газообразния азот при 2930К и 0.1 МРа, което отговаря на температурата на насищане на азота при   2300К  и  0.1 МРа, g/m3

0.02

макс. 0.07

Съдържание на кислород (O2), об. %

0.02

макс. 0.5

Съдържание на масло

Отговаря

Да отговаря на изпитването

Опаковка:  стоманени бутилки

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: [email protected]
Тел: 0391/ 65 252