ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 03
Дата на последната ревизия: 29.10.2021
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ НИТРАT
Водоразтворим
ЕO тор

Обща информация:

основна съставка
Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло: 80.04
CAS-№: 6484 – 52 – 2
EО-№: 229 – 347 – 8
Външен вид: гранули
Употреба: минерален тор (подходящ за капково напояване), формулиране и преопаковане на смеси
Неохим АД код: 13 – 18

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %в т. ч.:
– амонячен, %
– нитратен, %
34.4
17.0
17.4
мин. 34.4
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 1.0 макс. 1.0
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl/,  % 0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
– частици с размери под 1mm , %
– частици с размери под 0.5 mm, %
по-малко от 5
по-малко от 3
макс. 5
макс. 3
Неорганична добавка (водоразтворима),%
– изчислено като магнезиев окис
0.3-0.5 макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка (водоратворима) третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря да отговаря на теста

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 25 кг. и 50 кг.
  • бигбегси с маса на продукта 500 кг.;  600 кг. и 1000 кг.
  • слингове и слингбегси 1000 кг.(25 кг. торби), 1000 кг. (50 кг. торби),  1500 кг. (50 кг. торби)
Дата на издаване: 14.05.2016 г.
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:[email protected]
Тел: 0391/ 65 252