На 28.06.2019 г. приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в “НЕОХИМ” АД чрез придобиване на професионална квалификация”

На 28.06.2019 г. приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в “НЕОХИМ” АД чрез придобиване на професионална квалификация”

Posted by Diana Ivanova in Новини 15 юли 2019

Общата стойност на разходите по проекта бе 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз.

Целта на проекта бе повишаване знанията и уменията на заети лица в „Неохим” чрез придобиване на професионална квалификация. В обученията по проекта бяха включени 119 работещи в компанията, 118 от които, след успешно положени изпити, придобиха професионална квалификация по част от следните професии:

 1. Професия по I-ва квалификационна степен 5211110 „Шлосер”, специалност: 5211101 „Шлосерство”;
 2. Професия по II-ра квалификационна степен 524060 „Химик – оператор”, специалност: 5240601 „Технология на неорганичните вещества”;
 3. Професия по III-та квалификационна степен 524040 „Лаборант”, специалност: 5240401 „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”;
 4. Професия по III-та квалификационна степен 524010 „Химик – технолог”, специалност: 5240101 „Технология на неорганичните вещества”;
 5. Професия по II-ра квалификационна степен 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност: 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”;
 6. Професия по II-ра квалификационна степен 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”
 7. Професия по II-ра квалификационна степен 522020 „Електромонтьор”, специалност: 5220204 „Електрообзавеждане на производството”;
 8. Професия по II-ра квалификационна степен 523080 „Монтьор по автоматизация”, специалност: 5230801 „Автоматизирани системи.

Реализацията на обученията по проекта допринесе за:

 • Повишаването на производителността и адаптивността на служителите/ работниците в дружеството, което от своя страна води до нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“ АД.
 • Създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места в “НЕОХИМ” АД вследствие на подобрените професионални качества на работниците/служителите;
 • Развиването и подобряването на настоящите професионални качества на заетите лица чрез обученията по професионална квалификация.

 

Снимков материал от последните изпити

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз

www.eufunds.bg

Post a comment