Сертификат ISO 45001:2018

Сертификат ISO 45001:2018
Рег. № BG 003425

Ръководството на ”Неохим” АД прилага и поддържа политика ориентирана към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

През декември 2023г. се проведе ресертификационен одит на Система за управление на здравето и безопасността при работа в „Неохим“ АД в съответствие с изискванията на ISO 45001: 2018.

Системата за управление е с обхват ,,Производство и търговия на минерални торове и неорганични химически продукти“.

Издаден сертификат за съответствие с изискванията на ISO 45001: 2018, с валидност до 20.01.2027 г. от Bureau Veritas под акредитация на UKAS.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по здраве и безопасност при работа ориентирана към:

– създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез която се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна условията на пазара и за съответствие с приложимите задължения за спазване на дружеството ни за здраве и безопасност при работа, премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР и оценяване на съответствието;

– активно  ангажиране на работниците и представителите на работниците в участие и консултиране по осигуряване на ЗБР;

– определяне на отговорността си за здравето и безопасността на клиента и обществото относно въздействието на нашите продукти и процеси.