Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 14001:2015
Рег. № В
G 08/74091

 

През януари 2020год.  се проведе  ресертификационен одит на системата за управление на околната среда по изискванията на ISO 14001:2015.

Издаден е  сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001: 2015 с валидност до 04.02.2023г. от SGS, под акредитация на ИА „БСА“. Системата за управление е с обхват ,,Производство и търговия на минерални торове и неорганични химически продукти“.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по околна среда ориентирана към:

  • опазването на околната среда, като неразделна част от фирмената стратегия и дългогодишно създаване на ценности.
  • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;
  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;
  • интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска;

Непрекъснатото подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда включва прилагането на коригиращи  действия, както и развитието и координирането на проекти, създадени да управляват нашите установени въздействия върху околната среда.