Сертификат ISO 14001:2015

 

Сертификат ISO 14001:2015
Рег. № ВG 002772

През декември 2022 г.  се проведе  ресертификационен одит на системата за управление на околната среда по изискванията на ISO 14001:2015.

Издаден е  сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001: 2015 с валидност до 03.02.2026 г.  от Bureau Veritas под акредитация на UKAS.

Системата за управление е с обхват ,,Производство и търговия на минерални торове и неорганични химически продукти“.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по околна среда ориентирана към:

– опазването на околната среда, като неразделна част от фирмената стратегия и дългогодишно създаване на ценности;

– определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;

– определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

– интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска.

Непрекъснатото подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда включва прилагането на коригиращи  действия, както и развитието и координирането на проекти, създадени да управляват нашите установени въздействия върху околната среда.