Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 14001:2015
Рег. № ВG 08/74091

През януари 2017 год.  е проведен ресертификационен одит на внедрената и сертифицирана сиситема за управление на околната среда от SGS по изискванията на ISO 14001:2015. Издаден е сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 с Рег. № BG 08/74091

Ръководството на ”Неохим” АД прилага политика по околна среда ориентирана към:

  • опазването на околната среда, като неразделна част от фирмената стратегия и дългогодишно създаване на ценности.
  • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;
  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;
  • интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска;

Непрекъснатото подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда включва прилагането на коригиращи  действия, както и развитието и координирането на проекти, създадени да управляват  установените въздействия върху околната среда.