Декларация
от Ръководството на “НЕОХИМ” АД за политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

“Неохим” АД е водещ производител на азотни минерални торове в България. В настоящия момент ние задоволяваме основния дял от нуждите на пазара от амониев нитрат в страната. Определена част от продукцията се изнася и на международните пазари, където дружеството поддържа стабилни позиции.

Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към поддържане и постоянно подобряване на качеството на предлаганите продукти, околната среда, здравето и безопасността при работа и за резултатите, на основата на ефикасно управление на фирмените процеси. Нашата политика цели все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на заинтересованите страни, на клиентите ни и постигане съответствие с всички приложими задължения за спазване за продуктите, за околната среда, за здравето и безопасността при работа.

За постигане на крайната цел, ръководството ще работи за:

  • Управление на ползите и разходите от цялостната си дейност и поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, като елемент от бизнес процесите на организацията;
  • Лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещи клиенти. Осигуряване обхват на системата, подходящ за нашите продукти, дейности и въздействия върху околната среда, естеството и големината на рисковете за здравето и безопасността при работа;
  • Повишаване на потребителските качества на продуктите на основата на осъществяване на взаимно изгодни връзки с доставчиците и клиентите и поддържане на ефикасно партньорство в процеса на съвместна работа;
  • Създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара и за спазване на приложимите задължения за спазване на дружеството ни за аспектите и рисковете по околна среда, здравето и безопасността при работа и оценяване на съответствието;
  • Оптимизиране на цените на продуктите и намаляване въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл и осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление;
  • Определяне на отговорността си за здравето и безопасността на клиента и обществото относно въздействието на нашите продукти и процеси.
  • Създаване сред заинтересованите страни на доверие в ефикасност на организацията, като стриктно се спазват технологичните и екологични изисквания на процеса за производство.
  • Постоянно подобряване и постигане на цели за повишаване на резултатността и опазване на околната среда, вкл. предотвратяване на замърсяването й и климатичните промени, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на системни проверки и прилагане на действия за овладяване на рисковете и възможностите,  коригиращи и превантивни действия;
  • Активно ангажиране на висшето ръководство и всеки член на персонала и възприемане на принципите и духа на тази политика, чрез осигуряване на мотивация, обучение, квалификация и компетентност.
  • Оценяване ефикасността и пригодността на политиката чрез периодични прегледи от ръководството и актуализиране в зависимост от промените и оценката на нашата дейност.

С осъществяването на тази политика, Неохим АД ще отговори на високите изисквания по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.

Политиката е разгласена на целия персонал, работещ под ръководството на организацията, и е на разположение на заинтересованите страни.

Изпълнителен Директор
28.03.2017г.