Екология

Нашето мото е: ”ЧОВЕК И ПРИРОДА В ПРЕКРАСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

Дейността на „Неохим” АД е изцяло подчинена на хармонията в отношенията „Природа – човек”. Дружеството полага всички усилия за защита на околната среда, водено от стремежа и с цел поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и околната среда на основата на ефективно управление на фирмените процеси.

В края на 2004 г., в съответствие със законовите изисквания “Неохим” АД получи от Министерството на околната среда и водите Комплексни разрешителни № 8 и №9. С изпълнение на условията в тях се гарантира привеждането на производствените инсталации в съответствие с националните и европейски екологични норми. Дружеството получи още Разрешително за експлоатация №10/2006 г. във връзка с предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и за ограничаване на последствията от тях, както и Разрешително за парникови газове № 144/2008 г.

Като инструмент за постигане на целите “Неохим” АД разработи, внедри и сертифицира система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001. Системата е интегрирана с вече сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001.
Производствените процеси и оборудване са под непрекъснат контрол. Въведен е периодичен и непрекъснат мониторинг на изхвърляните от производствените инсталации на „Неохим” АД емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, емисиите на шум в околната среда, отпадъците. За контрол на параметри на околната среда, на територията на „Неохим”АД е създадена акредитирана „Изпитвателна лаборатория Екология”.

Поддържането на екологичните норми от страна на компанията е гаранция за чиста околна среда. „Неохим” АД се стреми да прилага най-добрите налични практики при управлението на производствените процеси. По този начин дружеството се грижи за поддържане на екологичното равновесие и е пример за останалите фирми в химическата индустрия.

Сериозната инвестиционна екологична програма е в съответствие с фирмената политика на дружеството. Реализирани са редица мероприятия, насочени изцяло към подобряване на производството и намaляване на отрицателното въздействие върху околната среда:

 • намаляване на емисиите от NОx в атмосферния въздух от инсталация за амоняк, постигнато чрез генерална реконструкция на реформинговата пещ;
 • намаляване на емисиите от NОx от инсталацията за азотна киселина 43%, след включване на допълнителна алкална кула и охлаждане на киселината за абсорбция;
 • изграждане на система за събиране на отпадните води (луги) и връщането им в производствения цикъл на цеха за амониев хидроген карбонат;
 • по-квалифицирано използване на топлинната енергия чрез добив на ел. енергия в цеха за азотна киселина 60% – изградена е турбогенераторна станция с производителност 8,6 МВтч;
 • мониторинг на подземни води – изградени са пиезометри за периодичен контрол на подземните води и система за контрол на качеството на подземните води;

В момента “Неохим” АД работи по:

 • модернизация, реконструкция и оптимизиране на режима на работа на пречиствателното съоръжение на правовъздушната смес и отпадъчния въздух напускащи инсталацията за амониев нитрат ;
 • разработване на ефективна технология за преработване и оползотворяване на отпадния шлам до NPK и NP торове, съдържащи магнезий;
 • изграждане на буферни резервоари за силно замърсени отпадъчни води и възстановяване на канализацията за химически замърсени води;
 • изграждане на ново депо за отпадъци.

В съответствие с ангажимента си за непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда “Неохим” АД работи за:

 • намаляване на дяла на опаковките от суровини и материали – опаковки от хартия и пластмаса;
 • количествено намаляване на опаковките, съдържащи опасни вещества, чрез осигуряване на договори за използване на оборотни опаковки с фирмите доставчици;
 • провеждане на проучване за предаване на отпадъци за оползотворяване и/или обезвреждане.

Благодарение на своята дългогодишна история, успешно приложени практики и фирмени политики, “Неохим” АД, успява не само да бъде лидер на пазара на торове, но и да наложи своя имидж на загрижен за състояниeто на околната среда производител.