Екология

Нашето мото е: ”ЧОВЕК И ПРИРОДА В ПРЕКРАСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

Дейността на „Неохим” АД е изцяло подчинена на хармонията в отношенията „Природа – човек”.

Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към поддържане и постоянно подобряване на околната среда, постигане съответствие с всички приложими задължения за спазване свързани с екологичното законодателство, на основата на ефикасно управление на фирмените процеси.

Като инструмент за постигане на целите “Неохим” АД разработи, внедри и сертифицира система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001. Системата е интегрирана със система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно  ISO 45001 .

Производствените процеси и оборудване са под непрекъснат контрол. Въведен е периодичен и непрекъснат мониторинг на изпусканите от производствените инсталации на „Неохим” АД емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, емисиите на шум в околната среда, отпадъците. За контрол на параметри на околната среда на територията на „Неохим”АД се ползват услугите на акредитираната   „Изпитвателна лаборатория Екология”.

Поддържането на екологичните норми от страна на компанията е гаранция за чиста околна среда. „Неохим” АД се стреми да прилага най-добрите налични практики при управлението на производствените процеси. По този начин дружеството се грижи за поддържане на екологичното равновесие и е пример за останалите фирми в химическата индустрия.

Политиката на дружеството, свързана с околната среда се постигат чрез поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи, като елемент от бизнес процесите на организацията.

В съответствие с ангажимента си за непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда “Неохим” АД работи за:

  • намаляване на консумацията на природни ресурси при осъществяване на производствените процеси;
  • намаляване за единица продукт на дяла на опаковките от суровини, материали и готови продукти;
  • увеличаване на дяла на отпадъците, предавани  за оползотворяване /рециклиране.
  • намаление на парниковите газове свързани с дейността;
  • замяна на конвенционалните източници на енергия с възобновяеми източници на енергия и повишаване на енергийната ефективност.

Благодарение на своята дългогодишна история, успешно приложени практики и фирмени политики, “Неохим” АД, успява не само да бъде лидер на пазара на торове, но и да наложи своя имидж на загрижен за състояниeто на околната среда производител.