Екология

Нашето мото е: ”ЧОВЕК И ПРИРОДА В ПРЕКРАСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

Дейността на „Неохим” АД е изцяло подчинена на хармонията в отношенията „Природа – човек”. Дружеството полага всички усилия за защита на околната среда, водено от стремежа и с цел поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и околната среда на основата на ефективно управление на фирмените процеси.

В края на 2004 г., в съответствие със законовите изисквания “Неохим” АД получи от Министерството на околната среда и водите Комплексни разрешителни № 8 и №9. С изпълнение на условията в тях се гарантира привеждането на производствените инсталации в съответствие с националните и европейски екологични норми. Дружеството получи още Разрешително за експлоатация №10/2006 г. във връзка с предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и за ограничаване на последствията от тях, както и Разрешително за парникови газове № 144/2008 г.

Като инструмент за постигане на целите “Неохим” АД разработи, внедри и сертифицира система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001. Системата е интегрирана с вече сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001.
Производствените процеси и оборудване са под непрекъснат контрол. Въведен е периодичен и непрекъснат мониторинг на изхвърляните от производствените инсталации на „Неохим” АД емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, емисиите на шум в околната среда, отпадъците. За контрол на параметри на околната среда, на територията на „Неохим”АД е създадена акредитирана „Изпитвателна лаборатория Екология”.

Поддържането на екологичните норми от страна на компанията е гаранция за чиста околна среда. „Неохим” АД се стреми да прилага най-добрите налични практики при управлението на производствените процеси. По този начин дружеството се грижи за поддържане на екологичното равновесие и е пример за останалите фирми в химическата индустрия.

Сериозната инвестиционна екологична програма е в съответствие с фирмената политика на дружеството. Реализирани са редица мероприятия, насочени изцяло към подобряване на производството и намaляване на отрицателното въздействие върху околната среда:

 • намаляване на емисиите от NОx в атмосферния въздух от инсталация за амоняк, постигнато чрез генерална реконструкция на реформинговата пещ;
 • намаляване на емисиите от NОx от инсталацията за азотна киселина 43%, след включване на допълнителна алкална кула и охлаждане на киселината за абсорбция;
 • изграждане на система за събиране на отпадните води (луги) и връщането им в производствения цикъл на цеха за амониев хидроген карбонат;
 • по-квалифицирано използване на топлинната енергия чрез добив на ел. енергия в цеха за азотна киселина 60% – изградена е турбогенераторна станция с производителност 8,6 МВтч;
 • мониторинг на подземни води – изградени са пиезометри за периодичен контрол на подземните води и система за контрол на качеството на подземните води;

В момента “Неохим” АД работи по:

 • модернизация, реконструкция и оптимизиране на режима на работа на пречиствателното съоръжение на правовъздушната смес и отпадъчния въздух напускащи инсталацията за амониев нитрат ;
 • разработване на ефективна технология за преработване и оползотворяване на отпадния шлам до NPK и NP торове, съдържащи магнезий;
 • изграждане на буферни резервоари за силно замърсени отпадъчни води и възстановяване на канализацията за химически замърсени води;
 • изграждане на ново депо за отпадъци.

В съответствие с ангажимента си за непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда “Неохим” АД работи за:

 • намаляване на дяла на опаковките от суровини и материали – опаковки от хартия и пластмаса;
 • количествено намаляване на опаковките, съдържащи опасни вещества, чрез осигуряване на договори за използване на оборотни опаковки с фирмите доставчици;
 • провеждане на проучване за предаване на отпадъци за оползотворяване и/или обезвреждане.

Благодарение на своята дългогодишна история, успешно приложени практики и фирмени политики, “Неохим” АД, успява не само да бъде лидер на пазара на торове, но и да наложи своя имидж на загрижен за състояниeто на околната среда производител.

Декларация
от Ръководството на “НЕОХИМ” АД за политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

“Неохим” АД е водещ производител на азотни минерални торове в България. В настоящия момент ние задоволяваме основния дял от нуждите на пазара от амониев нитрат в страната. Определена част от продукцията се изнася и на международните пазари, където дружеството поддържа стабилни позиции.

Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към поддържане и постоянно подобряване на качеството на предлаганите продукти, околната среда, здравето и безопасността при работа и за резултатите, на основата на ефикасно управление на фирмените процеси. Нашата политика цели все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на заинтересованите страни, на клиентите ни и постигане съответствие с всички приложими задължения за спазване за продуктите, за околната среда, за здравето и безопасността при работа.

За постигане на крайната цел, ръководството ще работи за:

 • Управление на ползите и разходите от цялостната си дейност и поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и задачи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, като елемент от бизнес процесите на организацията;
 • Лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещи клиенти. Осигуряване обхват на системата, подходящ за нашите продукти, дейности и въздействия върху околната среда, естеството и големината на рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Повишаване на потребителските качества на продуктите на основата на осъществяване на взаимно изгодни връзки с доставчиците и клиентите и поддържане на ефикасно партньорство в процеса на съвместна работа;
 • Създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара и за спазване на приложимите задължения за спазване на дружеството ни за аспектите и рисковете по околна среда, здравето и безопасността при работа и оценяване на съответствието;
 • Оптимизиране на цените на продуктите и намаляване въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл и осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление;
 • Определяне на отговорността си за здравето и безопасността на клиента и обществото относно въздействието на нашите продукти и процеси.
 • Създаване сред заинтересованите страни на доверие в ефикасност на организацията, като стриктно се спазват технологичните и екологични изисквания на процеса за производство.
 • Постоянно подобряване и постигане на цели за повишаване на резултатността и опазване на околната среда, вкл. предотвратяване на замърсяването й и климатичните промени, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на системни проверки и прилагане на действия за овладяване на рисковете и възможностите,  коригиращи и превантивни действия;
 • Активно ангажиране на висшето ръководство и всеки член на персонала и възприемане на принципите и духа на тази политика, чрез осигуряване на мотивация, обучение, квалификация и компетентност.
 • Оценяване ефикасността и пригодността на политиката чрез периодични прегледи от ръководството и актуализиране в зависимост от промените и оценката на нашата дейност.

С осъществяването на тази политика, Неохим АД ще отговори на високите изисквания по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.

Политиката е разгласена на целия персонал, работещ под ръководството на организацията, и е на разположение на заинтересованите страни.

Изпълнителен Директор
28.03.2017г.