Стипендиантска програма

Стипендиантска програма

Posted by Prototype Studio in Кариери 01 юни 2009

Стипендиантската програма на „Неохим“ АД е създадена през 2006г. и е насочена към студенти, редовна форма на обучение, от III и IV курс бакалавърска степен, с успех, не по-нисък от добър 4.00. Дава възможност на мотивирани, енергични и инициативни млади хора да се развиват в избраната специалност.

Студенти, обучаващи се в различни направления – химични технологии, химично инженерство, химия и физика, компютърни системи и технологии, автоматизация на производството, автоматика и информационни технологии, машиностроене, хидравлична и пневматична техника, топлотехника, електронна техника и технологии, енергетика, строителство и ВиК, екология и опазване на околната среда, имат възможност да кандидатстват по програмата.

В рамките на програмата компанията дава възможност за месечна стипендия в размер до две минимални работни заплати, в зависимост от успеха:

  • Отличен – до две минимални работни заплати;
  • Много добър – до една и половина минимални работни заплати;
  • Добър, но не по-малък от 4.00 – една минимална работна заплата;

Със стипендиантите се сключва типов договор със срок до завършване на образованието. Стипендията се получава за периода, през който сте стипендиант и се изплаща само по време на двата годишни семестъра на учебната година.

Стипендиантската програма на „Неохим“ АД включва още покриване на таксата за обучение за времето, през което сте стипендиант на компанията, сключване на договор за работа в компанията след успешно дипломиране, съдействие при подготовка на дипломната работа, възможност за летен стаж до годината на завършване на висшето образование и възможност за професионално развитие в компанията.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие от студентска книжка /сканирана/
  • Уверение за записан семестър /сканирано/
  • Препоръка от преподавател /сканирана/

Адрес за подаване на документи:

гр.Димитровград
Източна индустриална зона
Ул. „Химкомбинатска“
„НЕОХИМ“ АД
Дирекция „Управление и развитие на човешките ресурси“
Отдел „Професионална кариера“

Документи се подават и по електронен път на: [email protected]

За контакти и допълнителна информация:

Тел.: 0391/ 65 892, 65 829
https://www.neochim.bg – Официална страница на „Неохим” АД
http://ns.neochim.bg – Информационно издание на „Неохим” АД
E-mail: [email protected]

Sorry, the comment form is closed at this time.