СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „НЕОХИМ“ АД

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

         Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „Неохим“ АД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

. Работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител, държавен служител или друго лице,        което полага наемен труд в „Неохим“ АД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

. Лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд в                        „Неохим“    АД без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

. Доброволец, платен или неплатен и стажант в „Неохим“ АД;

.  Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала на „Неохим“ АД, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на           предприятие;

. Лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици на „Неохим“ АД;

. Лице, чието трудово или друго правоотношение предстои да започне в „Неохим“ АД, в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса        на подбор или други преддоговорни отношения;

. Работник или служител на „Неохим“ АД, когато информацията е получена в рамките на трудово или друго правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на      сигнала или на публичното оповестяване.

Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала и чиято помощ следва да е поверителна, лицата, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

2.1 Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в една или повече от следните области:

  . обществените поръчки;

. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

. безопасността и съответствието на продуктите;

. безопасността на транспорта;

. опазването на околната среда;

. радиационната защита и ядрената безопасност;

. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното    отношение към тях;

. общественото здраве;

. защитата на потребителите;

. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

. сигурността на мрежите и информационните системи;

. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

. трудовото законодателство;

2.2 Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

2.3 Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

2.4 Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

2.5 Извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „Неохим“ АД (ред за подаване на сигнали за нарушения).

„Неохим“ АД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

        3.1 Писмено подаване на сигнал.

       Писменият сигнал задължително трябва да съдържа най-малко следната информация:

1.  данни на сигнализиращото лице – трите имена, адрес и телефон, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. наличие на друго лице – свидетел или съучастник в извършване на нарушението;

4. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на             деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

5. други данни и обстоятелства, които лицето, подаващо сигнала счита за важни;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис, електронен подпис или друга идентификация на лицето подало сигнала.

      3.1.1 За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително и да положите саморъчен подпис. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице, но сигналът задължително трябва да съдържа минимално изискуемата информация, посочена по-горе в т.3.1.

     3.1.2 Писмен сигнал по пощата може да изпратите на адрес: гр. Димитровград 6400, ул. „Химкомбинатска“, с отбелязване: „ЛИЧНО!!! ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ ДРУГ ОСВЕН ОТ СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ.“

    3.1.3 Писмен сигнал чрез електронна поща може да изпратите на e-mail: [email protected]

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

    3.2 Устно подаване на сигнал

Устни сигнали се подават на телефон +359 391/65 505, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок, в рамките на работното време. Устният сигнал се документира чрез попълване на утвърдения формуляр за регистриране на сигнал от съответния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, приел сигнала. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Устното подаване на сигнали чрез лична среща може да се извърши в работно време, на място и при предварително записан час за среща със служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

   3.3 Сигнали, които не подлежат на разглеждане:

3.3.1 По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

3.3.2 Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

3.3.3 Регистрираните сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

  4. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН(специално уведомление за поверителност)

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Съгласно регламента Неохим АД е администратор на личните данни. Политиката на Неохим АД за защита на личните данни, информацията за целите на обработване на личните данни, основанието за обработване на личните данни, срока за съхранение и техническа защита на информацията, както и  бланките за упражняване на правата по регламента за защита на личните данни са публикувани на страницата на Неохим АД и може да ги  намерите на  – https://www.neochim.bg/.