Публична покана за избор на доставчик на обучение по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”

Публична покана за избор на доставчик на обучение по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”

Posted by Prototype Studio in Новини 16 юли 2013

“Неохим” АД обявява процедура за избор на  избор на доставчик на обучения по проект BG051PO001-2.1.16-056 „Обучението през целия живот – гаранция за успешна професионална реализация”. Срокът за подаване на офертите е 24.07.2013 г., 16:45 часа. Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. „Неохим” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Sorry, the comment form is closed at this time.