Приключи проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД”

Приключи проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД”

Posted by Prototype Studio in Новини 20 авг. 2013

 but_logoЗаключителна пресконференция по проект BG051PO001-2.3.02-0191 „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД” се проведе на 20 юни от 15.30 ч. в Конферентната зала на дружеството.

На нея бяха представени изпълнените по проекта дейности в продължение на 12 месеца и постигнатите резултати в цеха за амоняк и двете инсталации за азотна киселина в завода. Накратко – 256 работници и специалисти преминаха успешно обучение за безопасна работа с нововъведените работно оборудване и лични предпазни средства.

Общата стойност на разходите по проекта е 124 333 лева, от които 99 466, 40 лева представляват безвъзмездна помощ, предоставена от ОП „РЧР”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а собственото финансиране от страна на торовия производител е в размер на 24 866, 60 лева.

Сред поканените гости бяха Коста Костов – директор на Регионалната служба по заетостта /РСЗ/, Хасково, Антония Тюйлиева – директор на ДБТ, Димитровград, Димана Хаджикостова – началник сектор „Верификация” в регионалната структура на РСЗ, Николай Николов – експерт ГД „Европейски фондове и международни програми”. Тук бяха Марио Бисеров – председател на СРС „Подкрепа”, Василка Иванова – председател на регионалния съвет на КНСБ – Хасково, Живко Желязков – председател на димитровградската общинска структура на „Подкрепа”, Ангел Димитров – координатор на общинския регионален съвет на КНСБ,  мениджъри и представители на фирми, работещи по сродни програми в рамките на ОП РЧР.

Дияна Иванова – ръководител на проекта, се обърна към присъстващите с кратко експозе, след което бе направена обстойна презентация на извършеното по проекта, съпроводена и с мултимедия.

Инж. Васил Илиев – ръководител на СБЗР в „Неохим” разказа за  стъпките при изготвянето на Анализ на съществуващата работна среда и влиянието, което тя оказва върху здравето на работещите  в цехове 151,630, 608 – обект на проекта. Анализът съдържа и методика за управление на професионалните рискове и мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда, и за оптимизиране на трудовия процес. Илиев изтъкна, че е извършена процедура „Избор между 3 оферти”, спечелена от „SGS България”ЕООД. Сред направените препоръки са: да се осигурят очила, които да могат да се използват съвместно с корективни очила и да не предизвикват  алергия;  работните обувки за цехове 630 и 151 да бъдат с клас на защита S3 и да отговарят на изискванията на EN ISO 20345:2004.  Работните обувки за цех 608 да бъдат с клас на защита S1 и да отговарят на изискванията на EN ISO 20345:2004, като през зимния период да се използват обувки с по-висок клас на защита – S3, киселинно устойчиви. За по-надеждна респираторна защита да се закупят комбинирани газ филтри за всички газове, които се използват в работния процес и те да отговарят на изискванията на EN ISO 20345:2004. Както и химически ръкавици с дължина 50 см – с висока механична устойчивост, масло-киселинно и алкално защитни и отговарящи на стандарта EN ISO 388, 374.

Имайки пред вид препоръките, бяха закупени лични предпазни средства за 256 работещи в цехове 151, 630 и 608. Проектът даде възможност и да се набави високотехнологично оборудване: три газонепроницаеми химически костюма, които предоставят максимален клас на защита – 6, за защита от течен амоняк, газообразен амоняк, азотна киселина и др. агресивни вещества; два едноканални газдетектора за амоняк за нуждите на цех 608 и склада към него и още толкова за азотни окиси, необходими за СЗ 151 и 630, подчерта в експозето си Господин Господинов – инспектор в СБЗР.

Виолета Пенева – инструктор в обучаващата организация „Салватор”ЕООД – Пазарджик, разказа за  обучението на 256-те работници и служители за безопасна работа с нововъведените работно оборудване и лични предпазни средства. Тя подчерта, че обучението като цяло е допринесло за повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място от страна на работещите в дружеството. Интригуващ е фактът, че всички участници до един са се представили отлично на положения заключителен изпит, което само по себе си е доказателство за ефективността на обучението.

Реализацията на проекта допринесе за създаване на благоприятна работна среда в трите производствени звена – неотменна част от политиката на дружеството, отразяваща повишената загриженост на ръководството на фирмата за опазване на здравето на работещите в „Неохим”.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „Неохим” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.