«НЕОХИМ» АД отново спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

«НЕОХИМ» АД отново спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Posted by Prototype Studio in Новини 05 юли 2012

 

На 22.06. 2012 г. бе сключен договор по проект „Подобряване безопасните условия на труд в «НЕОХИМ» АД по процедура: BG161PO003-2.1.03 „Безопасен труд”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общата стойност на разходите по проекта е 124 333 лева, от които 99 466,40 лева представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  а собственото финансиране от страна на «НЕОХИМ» АД е в размер на 24 866,60 лева.

В рамките на предвидените по проекта 12 месеца, посредством изпълнението на заложените в проекта дейности ще бъдат постигнати следните цели:

  1. Повишаване на производителността и адаптивността на служителите и работниците в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина чрез подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в „Неохим” АД;
  2. Превенция от злополучни събития чрез осигуряване на по-високо технологични лични предпазни средства и оборудване;
  3. Осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в “Неохим” АД, чрез изготвяне на качествен анализ за състоянието на работната среда;
  4. Повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място чрез провеждане на обучение на служителите и работниците в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в „Неохим” АД.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „Неохим” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Sorry, the comment form is closed at this time.