РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 5 юни 2019 година
за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003
(текст от значение за ЕИП)
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Приложно поле
1. Настоящият регламент се прилага по отношение на ЕС продуктите за наторяване.
Настоящият регламент не се прилага за:
а) страничните животински продукти или производните продукти, за които се прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009, когато се предоставят на пазара;
б) продуктите за растителна защита, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Целият регламент може да изтеглите от тук