Наредба ЕС ТОР

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВ, ОПАКОВАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ, МЕТОДИ ЗА ВЗEМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ НА ТОРОВЕ

В сила от 05.05.2003 г.
Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят специалните изисквания по отношение на състава, опаковането, етикетирането, методите за вземане на проби и анализ на видовете торове съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (1) Торовете, които са посочени в приложение № 1 и отговарят на изискванията на наредбата, се означават с думите “ЕС тор”.

(2) Лицето, което пуска на пазара торове, удостоверява тяхното съответствие с изискванията на наредбата чрез нанасяне на означението “ЕС тор”.

 

Цялата Наредба може да изтеглите от тук