Лицензия за търговия с природен газ

„Неохим“ АД притежава Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г. за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за срок от 10 (десет) години, издадена с Решение № Л-560 от 28.09.2021 г. от Комисията на енергийно и водно регулиране.

 

Лицензия № Л-560-15 от 28.09.2021 г.