ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИЧНО, ЕФЕКТИВНО И НАВРЕМЕННО РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАБРАНА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПУБЛИЧНО, ЕФЕКТИВНО И НАВРЕМЕННО РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАБРАНА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ

отнасяща се за един или повече енергийни продукти на едро
(природен газ)

Настоящите Вътрешни правила за публично, ефективно и навременно разкриване на вътрешна информация и забрана за търговия въз основа на такава информация са изготвени от „Неохим“ АД с цел да предоставят на всички заинтересовани лица достъпна и разбираема информация, съгласно чл.3 и чл.4 от Регламент №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT- Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИЧНО, ЕФЕКТИВНО И НАВРЕМЕННО РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАБРАНА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ