Юрисконсулт

Юрисконсулт

Posted by Кариери in Кариери 17 май 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи :

Задължения и отговорности за позицията:

 • Дава правни консултации и изготвя писмени становища от областта на гражданското, облигационно, търговско, корпоративно право, международно частно право, трудово, екологично право и други гражданскоправни дялове, финансово и данъчно право, административноправни процедури, законодателството на Европейския съюз по въпроси свързани с дейността на „Неохим“ АД;
 • Изготвя документи с правно съдържание – молби, заявления, заповеди, пълномощни, проекти на нотариални актове и други; Изготвя и/или участва в изготвянето на вътрешнофирмени наредби, инструкции, правилници, Колективен трудов договор;
 • Изготвя и/или участва в изготвянето, сключването и прекратяването на договори с клиенти и доставчици, включително и на външнотърговски договори и договори с международен елемент; Консултира процеса на договаряне и преддоговорни отношения, както и консултира изпълнението на сключени договори с оглед запазването на законните и икономически интереси на компанията.
 • Участва в изготвянето и съгласуването на документи с трудово правен характер;
 • Осъществява процесуално представителство и се явява по всички дела пред всички съдилища – граждански и/или административни, по които „Неохим“ АД е страна, депозира и получава документи и съдейства при внасянето и получаването на издадени документи от органите на съдебната власт, държавни и общински органи и служби във връзка с дейността на дружеството, извършва справки по текущи дела, включително и изпълнителни дела;

Изисквания:

 • Висше образование – право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добро познаване и правилно прилагане на нормативната уредба;
 • Способност за изготвянето на аргументирани, задълбочени и прецизни правни становища и документи с правно и договорно съдържание;
 • Способност за справяне с няколко поставени задачи едновременно, работа под напрежение и в динамична среда, ориентираност към срокове и резултати, способност самостоятелно да предлага правно аргументирани решения на поставените от ръководителя на отдела правни казуси;
 • Желание за учене, изследване и проучване на правна информация, постоянно развитие и подобряване на личните и професионални познания и качества.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от цялата диплома с приложенията, в т.ч. и приложенията;
 • Удостоверение от министерството на правосъдието за правоспособност;

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 10.06.2023г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment