Публична покана за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 г. за провеждане на 4 броя обучения за придобиване на професионална квалификация и 3 броя обучения за придобиване на ключови компетенции

Публична покана за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 г. за провеждане на 4 броя обучения за придобиване на професионална квалификация и 3 броя обучения за придобиване на ключови компетенции

Posted by admin in Новини 11 май 2020

 

„Неохим“ АД обявява процедура за избор на изпълнители по реда на ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 г. по проект „Подобряване уменията на заетите в „НЕОХИМ“ АД лица“. Процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“. Срокът за подаване на офертите е  до 24:00ч. на 18.05.2020г. Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз

www.eufunds.bg

Post a comment