ПРОДУКТОВА СПЕСИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 6
Дата на последната ревизия: 07.01.2015
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

ПОЛИАМИД АЛКАЛЕН – ПАА
ТИП 1

Техническа информация:

Външен вид: блокови заготовки
Употреба: като конструкционен и антифрикционен материал за изработка на изделия чрез механична обработка, като зъбни колела, лагерни втулки, лагерни черупки и др.
Неохим АД код: 31 – 01

Физикохимична спесификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности Метод за анализ
Плътност при 20 °C, кг/м3 1.10 x 103 мин. 1.10 x 103 350.31
Твърдост по Бринел, МРа 120 мин. 110 351.31
Топлоустойчивост по Мартенс, °C 68 мин. 65 352.31

Типове блокови заготовки:

Ø, мм 30 35 45 60 75 95 115 145 165 175 220 300
h, мм 450 450 450 750 750 750 600 600 200 200 200 200
a, мм 440 110 110
b, мм 430 110 800
h, мм 95 800 800

При желание от страна на клиента, могат да бъдат изработени заготовки с други форми и размери.

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 64 683
Факс: 0391/ 64 683