ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 13.01.2016
Версия за печат (PDF)

ПОЛИАМИД СТЪКЛОУСИЛЕН-
ПАС 30

Обща информация:

Външен вид: гранули в натурален цвят (възможност за оцветяване при желание на клиента)
Употреба: изработка на изделия и детайли чрез леене под налягане
Неохим АД код: 30 – 03

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Плътност при 20 °C, кг/м3 1.20 x 103 мин. 1.20 x 103
Съдържание на стъклено влакно, % 28 30 ± 3
Съдържание на влага, % 0.2 – 0.3 макс. 0.5
Механични примеси, % 0.001 макс. 0.3

Опаковка: торби (полиетилен+хартия) с маса на продукта 20 кг.

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 64 683
Факс: 0391/ 64 683