ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Версия за печат (PDF)

КАРБАМИДФОРМАЛДЕХИДНА СМОЛА-
КФС ВОДОРАЗТВОРИМА

Обща информация:

Външен вид: еднородна безцветна суспензия с лек жълтеникав оттенък без странични примеси
Употреба: импрегниране на изолационни повърхности
Неохим АД код: 19 – 03

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на сухо вещество, при 100 0С, %

64.0

65.0 ± 3.0

Съдържание на свободен формалдехид, %

4.0

2.0 – 4.0

Вискозитет в момента на приготвянето при 20 0С, mPa.s

400

  250 до 1800

pH на 50 % воден разтвор при 200С

8.0

7.5 – 8.5

Смесване на смолата с вода при 200С±10С, в съотношение 1:14 в продължение на 8h

пълно

пълно

Плътност при 200С, g/сm3

1.230

1.230 – 1.290

Опаковка: Автоцистерни и опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266