ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 7
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Версия за печат (PDF)

КАРБАМИДФОРМАЛДЕХИДНА СМОЛА-
КФС Е2

Обща информация:

Външен вид: еднородна суспензия с млечно бял цвят без странични примеси
Употреба: производство на лепила за дървообработващата и мебелната промишлености
Неохим АД код: 19 – 02

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на сухо вещество  при 120 0С, %

67.0 ± 1.0

67.0 ± 1.0

Съдържание на свободен формалдехид, %

0.25 до 0.30

макс. 0.30

Вискозитет в момента на приготвянето, при 20 0С, mPa.s

950 до 1600

800 до  2200

pH на 50 % воден разтвор на смола, при  200С

7.7

7.5 до  8.5

Време на желиране при температура 1000С, s

40 до 55

  40  до  60
Смесване на смолата с вода в съотношение 1:2 при 200С±10С

пълно

пълно

Плътност на смолата при 20 0С, в g/cm3                                            

1.290

1.270-1.300

Опаковка: ж.п. цистерни, автоцистерни и опаковка на клиента

Дата на издаване: 17.10.2003
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266