ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Версия за печат (PDF)

ДИАЗОТЕН ОКСИД (РАЙСКИ ГАЗ)-
ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ

Обща информация:

Химическа формула: N2O
Молекулно тегло: 44.01
Външен вид: безцветен газ със сладникав вкус
Употреба: като анестезиращо средство в медицината и за технически цели в химическата промишленост
CAS-№: 10024 – 97 -2
EО-№: 233 – 032 – 0
Неохим АД код: 18 – 01

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на диазотен оксид, % 96 мин. 96.0
Съдържание на въглероден оксид, % 0.0005 макс. 0.0005
Съдържание на азотни оксиди, % 0.0000005 макс. 0.0001
Съдържание на влага при 20°C и 10 МРа, g/dm3 0.001 мaкс. 0.001
Съдържание на некондензиращи газове, % 4 макс. 4.0
Наличие на въглероден диоксид отговаря отсъства
Наличие на сероводород отговаря отсъства
Наличие на арсеноводород отговаря отсъства
Наличие на фосфороводород отговаря отсъства
Наличие на халогени отговаря отсъства
Наличие на редуциращи вещества отговаря отсъства
Наличие на окисляващи вещества отговаря отсъства
Наличие на основи и киселини отговаря отсъства

Опаковка: Стоманени бутилки 7 кг и 9 кг

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266