Електромонтьор

Електромонтьор

Posted by Кариери in Кариери 21 авг. 2020

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

Извършва технически прегледи на електрооборудването и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения;

Осъществява контрол на електрооборудването и електросъоръженията и проверява обезопасяването им;

Работи с машините в отдел “Електроподдръжка”: шмиргел, бормашина и измервателни уреди, преносими електроинструменти, измервателни прибори;

Изисквания:

  • Средно професионално или висше образование /направление: елетротехника, електроника и автоматика/;
  • Знания по безопасност и здраве при работа, съгласно ПБРЕУТЦЕМ и НУЕУЕЛ;
  • За предимство се счита притежаването на минимум 2 /втора/ квалификационна група по електробезопасност;
  • За предимство се счита професионалния опит за посочената длъжност .

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 15 декември 2020 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bg; https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment