„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнители за провеждане на 8 броя обучения за придобиване на професионална квалификация“

„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнители за провеждане на 8 броя обучения за придобиване на професионална квалификация“

Posted by Diana Ivanova in Новини 20 апр. 2018

„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнители за провеждане на 8 броя обучения за придобиване на професионална квалификация“ по проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация”, Договор № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР.
Предвидените възлагания са свързани с извършването на следните обучения по професионална квалификация:
1. Oбучение по част от професия по I-ва квалификационна степен 5211110 „Шлосер”, специалност: 5211101 „Шлосерство”;
2. Обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 524060 „Химик – оператор”, специалност: 5240601 „Технология на неорганичните вещества”;
3. Обучение по част от професия по III-та квалификационна степен 524040 „Лаборант”, специалност: 5240401 „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”;
4. Обучение по част от професия по III-та квалификационна степен 524010 „Химик – технолог”, специалност: 5240101 „Технология на неорганичните вещества”;
5. Обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност: 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”;
6. Обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”
7. Обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 522020 „Електромонтьор”, специалност: 5220204 „Електрообзавеждане на производството”;
8. Обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 523080 „Монтьор по автоматизация”, специалност: 5230801 „Автоматизирани системи.

Срокът за подаване на офертите е 29.04.2018 г.
Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук:

  1. Публична покана № 1 / 20.04.2018 г.
  2. Технически спецификации
  3. Методика за оценка и класиране на офертите
  4. График за стартиране на обученията
  5. Форма на оферта
  6. Форма на декларация
  7. Проект на договор

Post a comment