„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучение „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“

„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучение „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“

Posted by Diana Ivanova in Новини 27 юни 2018

„Неохим” АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 г. за провеждане на обучение по част от професия по II-ра квалификационна степен 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“ по проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „НЕОХИМ“ АД чрез придобиване на професионална квалификация”, Договор № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР.
Срокът за подаване на офертите е 07.07.2018 г.
Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук:

  1. Публична покана № 3 / 27.06.2018 г.
  2. Методика за оценка и класиране на офертите
  3. График за стартиране на обученията
  4. Форма на оферта
  5. Форма на декларация
  6. Проект на договор
  7. Приложение СПИСЪК на предложените експерти

Post a comment