Сертификат OHSAS 18001:2007

Сертификат OHSAS 18001:2007
Рег. № CH 12/0272

През януари 2011 г. международната сертифицираща организация SGS проведе сертификационен одит в ”Неохим” АД и издаде сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18001: 2007 , считано от 31.01.2012г. Системата е с обхват “Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти” и е интегрирана към действащите системи по ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004.

На 15-17 декември се проведе ресертификационен одит на внедрената и сертифицирана Система по здраве и безопасност при работа издаден е сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 № СН 12/0272 със срок на валидност до 30 януари 2018.

Акредитацията на сертификата е на SWISS ACCREDITATION.

Ръководството на ”Неохим” АД прилага и поддържа политика ориентирана към създаването на здравословни и безопасни условия на труд.

Чрез внедрената и сертифицирана система Неохим АД демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, управление свързано с минимизиране на рисковете за здравето на своите служители и тези към които е насочена дейността й при строго съблюдаване на законовите и нормативни изисквания.