Сертификат OHSAS 18001:2007

Сертификат OHSAS 18001:2007
Рег. № BG 12/0272

Ръководството на ”Неохим” АД прилага и поддържа политика ориентирана към създаването на здравословни и безопасни условия на труд.

През декември 2017 г. международната сертифицираща организация SGS проведе сертификационен одит в ”Неохим” АД и издаде сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18001: 2007 –  рег. № BG 12/0272 със срок на действие от 31.01.2018г до 30.01.2021г. . Системата е с обхват “Производство и търговия на минерални торове и неорганични  химически продукти” и е интегрирана към действащите системи по ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

 

Чрез внедрената и сертифицирана система Неохим АД демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, управление свързано с минимизиране на рисковете за здравето на своите служители и тези към които е насочена дейността й при строго спазване на законовите и нормативни изисквания.