ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ

Posted by Кариери in Кариери 26 ян. 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи специалист продажби, в отдел „Продажби“:

Задължения и отговорности за позицията:

 • Изпълнява технически дейности, свързани с подготовка и реализация на вътрешно и външно-търговски договори, пласмент и експедиция на готова продукция от „Неохим” АД;
 • Следи за спазване на договорените условия и срокове и реагира незабавно при настъпили несъответствия;
 • Контролира пропускателния режим на транспортните средства свързани с продажбите;
 • Изготвя и окомплектова търговските, митническите и други документи, свързани с реализацията /включително износ/ на готова продукция;
 • Извършва фактурирането на експедираната и предплатена продукция и предава на отдел „Счетоводство“ всички документи свързани с реализацията на продукцията.

Изисквания:

 • Средно и/или Висше образование;
 • Добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Професионален опит в продажбите на вътрешен и външен пазар.

Умения и компетенции:

 • Познания в областта на: Търговското законодателство, Данъчно законодателство, Митнически тарифи, Европейска спогодба за превоз на опасни товари, Международни търговски спогодби и актовете по прилагането им.;
 • Познаване на произвежданите от “Неохим” АД продукти и тяхната спецификация.
 • Високо ниво на лична мотивация за провеждане на ефективна комуникация с клиенти.
 • Умения за работа в динамична среда.
 • Умение за управление на времето и приоритизиране на задачите.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 10.05.2023г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment